Algemene Voorwaarden

ALGEMENE- en LEVERINGS VOORWAARDEN Badmintonarena


1. Toepasselijkheid en algemene opmerkingen

1.1: In deze Algemene- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “Verkoper” Badmintonarena. Onder “Koper” wordt verstaan: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Badmintonarena in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Onder “Consument Koper” wordt verstaan: Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Badmintonarena in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Onder “Producten” wordt verstaan: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.
1.2: Deze Algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Badmintonarena alsmede op alle met Badmintonarena aangegane overeenkomsten.
1.3: Naast deze Algemene- en leveringsvoorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene- en leveringsvoorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene- en leveringsvoorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1:4: Van één of meer bepalingen in deze Algemene- en leveringsvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.5: Algemene- en leveringsvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Badmintonarena is ingestemd.
1.6: De internetsite van Badmintonarena richt zich voornamelijk op de Nederlandse en Belgische markt.
1.7: Badmintonarena behoudt zich het recht voor de Algemene- en leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.8: Door het gebruik van de internetsite van Badmintonarena en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene- en leveringsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.9: Badmintonarena is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1: Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2: Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3: Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4: Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Badmintonarena ontvangen.
- de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan het vestigingsadres van uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
- de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
- een offerte is door de Koper getekend en door Badmintonarena retour ontvangen wanneer door Badmintonarena een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
2.5: Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Badmintonarena herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Badmintonarena de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
2.6: Koper en Badmintonarena komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7: Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Badmintonarena garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie overeen komen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.8: Indien niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met Badmintonarena .

3. Prijzen


3.1: Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2: Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3: De Koper is de prijs verschuldigd die Badmintonarena in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Badmintonarena worden gecorrigeerd.
3.4: Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij nadrukkelijk aangegeven. De verzendkosten staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Bij een andere bestelmethode worden de verzendkosten vooraf duidelijk aan de Koper medegedeeld.
3.5: Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Badmintonarena.

4. Betaling

4.1: Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- Vooruitbetaling (rechtstreeks naar Badmintonarena), - iDeal , - PayPal
4.2: Van een andere betaalmethode kan alleen gebruik worden gemaakt als dit met Badmintonarena is overeengekomen en aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
4.3: In het geval door Badmintonarena een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.4: Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.5: Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Badmintonarena als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

5. Levering en levertijd

5.1: Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Badmintonarena ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Badmintonarena kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2: Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Badmintonarenastreeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
5.3: Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.
5.4: Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5.5: Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.6: Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Badmintonarena het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. Klachten / gebreken

6.1: De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 14 dagen na levering (of binnen 14 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd, aan Badmintonarena ter kennisgeving worden gebracht.
6.2: De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Badmintonarena is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

7. Ruiling / afkoelperiode / herroeping


7.1: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Badmintonarena aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht, en kan het product gefrankeerd retour gezonden worden. Alle bij het product behorende documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending. Voor de retour kun je gebruik maken van het formulier onderaan deze Algemene voorwaarden. De kosten voor het retourzenden zijn voor de koper, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten voor het retourneren via TNT zijn afhankelijk van de gekozen verzendoptie(s). (vanaf €6,95 tot €11,95 mei 2018)
7.2: Badmintonarena is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
7.3: Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn is niet mogelijk.
7.4: Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Badmintonarena voor Koper worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer, is niet mogelijk.
7.5: Indien het retourproduct niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product tegen betaling ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1: Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Badmintonarena is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
8.2: De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie / aansprakelijkheid

9.1: In beginsel geldt voor door Badmintonarena geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Badmintonarena in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
9.2: Badmintonarena is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Badmintonarena aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.3: Indien Badmintonarena om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4: Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: - Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; - Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Badmintonarena of de fabrikant zijn verricht; - Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.5: De Koper is gehouden Badmintonarena te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Badmintonarena zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
9.6: Het is mogelijk dat Badmintonarena op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Badmintonarena is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
9.7: Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Badmintonarena streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
9.8: Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten en de verzendkosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten drie(3) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Badmintonarena. Dit ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.


10. Overmacht

10.0: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Badmintonarena in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door aan Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Badmintonarena gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Badmintonarena kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


11. Persoonsgegevens

11.1: Badmintonarena zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Gegevens uit het klantenbestand zullen nooit aan derden worden overgedragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Koper. In een beveiligde database worden de volgende gegevens van u bijgehouden: - Naam en adres , - E-mail adres , - Telefoonnummer , - Bestelgegevens . Deze gegevens worden gebruikt voor afhandeling van de bestelling en voor correspondentie doeleinden m.b.t. gedane bestellingen en betalingsafhandelingen.
Consument Kopers ontvangen per email de nieuwsbrief van Badmintonarena. U kunt zich hiervoor afmelden door een email te sturen naar info@Badmintonarena.nl o.v.v. ‘afmelding nieuwsbrief’.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1: Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2: Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Badmintonarena, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Nederland.


Oss, herziene versie 08-02-2014

Badmintonarena, Korvijnagel 29, 5345 BW Oss, Nederland
T: 0412 – 690420, E: info@Badmintonarena.nl, KVK: 55048641, BTW-nr: NL851545221B01 IBAN: NL 04 RABO 0170061159


Retouren
Retourneren

De koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. de Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten voor retour naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt je contact met ons opnemen via info@Badmintonarena.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde creditorderbedrag binnen 3-5 dagen na ontvangst van het artikel retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Uitzonderingen retourneren: Producten die speciaal voor de koper bewerkt zijn kunnen niet worden geretourneerd, o.a. speciaal voor de koper bespannen rackets.

De verkoper:

Badmintonarena.nl
Korvijnagel 29
5345 BW Oss
info@Badmintonarena.nl
0412-690420
KVK 55048641
BTW NL851545221B01
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de artikelen wilt terugsturen)

— Aan
Badmintonarena.nl
Korvijnagel 29
5345 BW Oss
info@Badmintonarena.nl
0412-690420

— hierbij willen wij graag de bestelde artikelen retourneren:

artikelen:
— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :
— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Retourneren

De koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. de Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten voor retour naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt je contact met ons opnemen via info@Badmintonarena.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde credit orderbedrag binnen 3-5 dagen na ontvangst van het artikel retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Uitzonderingen retournerenProducten die speciaal voor de koper bewerkt zijn kunnen niet worden geretourneerd

De verkoper:

Badmintonarena.nl
Korvijnagel29
5345 BW Oss
info@Badmintonarena.nl
0412-690420
KVK 55048641
BTW NL851545221B01
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de artikelen wilt terugsturen)

— Aan
Badmintonarena.nl
Korvijnagel 29
5345 BW Oss
info@Badmintonarena.nl
0412-690420

— hierbij willen wij graag de bestelde artikelen retourneren:


— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :
— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum(DD-MM-YYYY):